IELTS Reading Practice Test
1
Paragraph A
IV
Problems with a scientific approach to boredom
2
Paragraph B
VI
Creating a system of classification for feelings of boredom
3
Paragraph C
I
The productive outcomes that may result from boredom
4
Paragraph D
V
A potential danger arising from boredom
5
Paragraph E
VIII
Identifying those most affected by boredom
6
Paragraph F
III
A new explanation and a new cure for boredom
1
Paragraph A
IV
Problems with a scientific approach to boredom

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 We all know how it feels => phần sau giải thích cảm giác của boredom => ko cần hiểu kỹ

 2 But defining boredom so that it can be studied in the lab has proved difficult 

 3 it can include a lot of other mental states => vế sau liệt kê => ko cần hiểu kỹ

 4 There isn't even agreement over whether boredom is always a low-energy, flat kind of emotion or whether feeling agitated and restless counts as boredom, too 

 5 Peter Toohey compares  it to disgust. 

 6 If disgust protects humans from infection , boredom may protect them from "infectious" social situations 

Câu 1 giới thiệu boredom là 1 cảm giác quen thuộc

Câu 2 defining boredom thì khó

Câu 3 + 4 explain cho câu 2

Câu 5 + 6 So sánh của Peter Toohey

Giải thích chi tiết

smiley5 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Áp dụng DOL's Linearthinking để xâu chuỗi paragraph:

Câu 1 : Ai cũng biết cảm giác của boredom

Câu 2 + 3 + 4 : Nhưng định nghĩa boredom để nghiên cứu nó trong phòng lab gặp nhiều khó khăn

Câu 5 + 6 : Peter Toohey so sánh boredom với disgust

=> Tóm lại main idea là: Tuy ai cũng biết cảm giác của boredom, nhưng định nghĩa boredom để nghiên cứu nó trong phòng lab gặp nhiều khó khăn.

=> Tồn tại problems trong việc defining boredom để nghiên cứu nó trong khoa học

Nội dung này trùng khớp với câu iv - Problems with a scientific approach to boredom

=> Chọn iv check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford