IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
VI
What people are increasingly expected to do

2

Paragraph B
I
Complaints about the impact of a certain approach

3

Paragraph C
III
Early recommendations concerning business activities

4

Paragraph D
II
Fundamental beliefs that are in fact incorrect

5

Paragraph E
IX
Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages

6

Paragraph F
VII
How to achieve outcomes that are currently impossible

7

Paragraph G
IV
Organisations that put a new approach into practice

8

Paragraph H
VIII
Neither approach guarantees continuous improvement

1

Paragraph A
VI
What people are increasingly expected to do

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 Organisation is big business. 

 2 .... a multi-billion dollar industry helps to meet this need => vế trước chỉ là vd => ko cần đọc kĩ

 3 We have more strategies for time management, project management and self-organisation than at any other time 

 4 We are told that we ought to organise our company, our home life, our week, our day and even our sleep to becoming more productive 

 5 Vd lặp lại ý trên => ko cần đọc

 6 This rhetoric has also crept into the thinking of business leaders and entrepreneurs 

 7 The number of schools has increased , essentially teaching people how to organise well

Câu 1 khẳng định organisation là một businesss => có một a multi-billion dollar industry phục vụ cho organisation - câu 2 

Câu 3 Chúng ta cần nhiều chiến lược trong việc sắp xếp hơn

Câu 4 + 5 + 6 Việc sắp xếp sẽ giúp chúng ta productive hơn => đưa ra những ví dụ

Câu 7 vì organisation quan trọng => được đưa vào giảng dạy

Giải thích chi tiết

1. Bẫy thường gặp nếu chỉ scan skim:

Thấy từ keyword “organisation” và “organize” xuất hiện xuyên suốt đoạn => Chọn IV - Organisations that put a new approach into practice

Tuy nhiên:

  • organisation trong heading IV là danh từ đếm được - nghĩa là 1 tổ chức, 1 cơ quan. 

  • organisation trong bài là danh từ ko đếm được – nói về việc tổ chức, sắp xếp

=> ko chọn IV cross

2. Với Linearthinking smiley18

smiley5 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Ta có thể xâu chuỗi paragraph như sau:

Câu 1 + 2 : organisation (việc sắp xếp) rất quan trọng => vì vậy có 1 ngành công nghiệp triệu đô phục vụ cho việc này

Câu 3 : nhu cầu cho organisation thời hiện đại cao hơn trong quá khứ

Câu 4 + 5 + 6 : Ta được bảo rằng cần phải organize để trở nên năng suất hơn 

Câu 7 : Xuất hiện nhiều trường học hơn để dạy con người organize => vì sắp xếp có nhiều vai trò quan trọng

=> Tóm lại main idea là: Hiện nay, nhu cầu cho organisation ngày càng tăng – mọi người đều cần phải organize

 => Chọn VI - What people are increasingly expected to do (Thứ mà chúng ta được kì vọng phải thực hiện) check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford