IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph B
VI
A successful approach to the study of decision-making

2

Paragraph D
IX
The power of the first number

3

Paragraph E
III
The difficulty of changing your mind

4

Paragraph F
VIII
Reluctance to go beyond the familiar

5

Paragraph G
I
Not identifying the correct priorities

6

Paragraph H
IV
Why looking back is unhelpful

1

Paragraph B
VI
A successful approach to the study of decision-making

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 In the 1960s Daniel Kahneman , became interested in people's inability to make logical decisions.

 2 That launched him on a career to show how irrationally people behave in practice.

 3 When Kahneman and his colleagues first started work , the idea of  applying psychological insights to economics and business decisions was seen as rather bizarre.

 4 But in the past decade the fields of behavioural finance and behavioural economics have blossomed , and in 2002 Kahneman shared a Nobel prize in economics

 5 Today he is in demand by business organizations and ...

 6 But, he says , there are plenty of institutions that still fail to understand the roots of their poor decisions.

 7 He claims that, far from being random , these mistakes are systematic and predictable.

Đọc connection:

Câu 1 + 2 giới thiệu về kahneman và công việc của ông ấy: tìm hiểu về cách mọi người đưa ra quyết định thiếu logic

Câu 3 cho biết ban đầu việc áp dụng các kiến thức tâm lý vào kinh tế còn tương đối xa lạ

Câu 4 cho biết nhưng sau đó 'behavioural finance and behavioural economics' phát triển - Kahneman nhận giải Nobel

Câu 5 cho biết ngày nay Kahneman rất thành công

Ở câu 6 + 7 , Kahneman nói rằng: quyết định sai lầm của các công ty, là có hệ thống và có thể dự đoán được

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

Câu 1 + 2 giới thiệu về kahneman và công việc của ông ấy: tìm hiểu về cách mọi người đưa ra quyết định thiếu logic

Câu 3 cho biết ban đầu việc áp dụng các kiến thức tâm lý vào kinh tế còn tương đối xa lạ

Câu 4 cho biết sau đó 'behavioural finance and behavioural economics' phát triển - Kahneman nhận giải Nobel

Câu 5 cho biết ngày nay Kahneman rất thành công

Ở câu 6 + 7 , Kahneman nói rằng: quyết định sai lầm của các công ty, là có hệ thống và có thể dự đoán được

=> Main idea: Kahneman đã rất thành công trong việc nghiên cứu về khả năng đưa ra quyết định

=> Ứng với đáp án VI - A successful approach to the study of decision-making check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford