IELTS Reading Practice Test

1

an account of the method used by researchers in a particular study
G
Paragraph G

2

the role of imitation in developing a sense of identity
C
Paragraph C

3

the age at which children can usually identify a static image of themselves
G
Paragraph G

4

a reason for the limitations of scientific research into ‘self-as-subject’
D
Paragraph D

5

reference to a possible link between culture and a particular form of behaviour
H
Paragraph H

6

examples of the wide range of features that contribute to the sense of ‘self-as-object’
E
Paragraph E

1

an account of the method used by researchers in a particular study
G
Paragraph G

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: an account of the method used by researchers in a particular study

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 In a particular study = in one experiment 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Meaning: sự mô tả của 1 method được sử dụng bởi researchers cho 1 particular study

Đoán paraphrasing: 

  • an account of sth: đưa ra 1 description về 1 method nào đó 

  • in a particular study: có thể sử dụng synonym để paraphrasing hoặc đưa cụ thể tên của 1 study luôn

Step 2: Tìm thứ imagine và phân tích info

  • an account of sth = description of sth

  • In a particular study = in one experiment

Đáp án: paragraph G

Sử dụng Linearthinking smiley18 để nắm nhanh cấu trúc + main idea:

 in one experiment Lewis and Gunn dabbed some red power on the noses of children and then observed how often they touch their noses 

Main idea: 2 researchers (Lewis and Gunn) - use a method (dabbed some red powder on the noses of children and then observed how often they touched their noses) in one experiment → đây chính là 1 description 

=> Đáp án: paragraph Gcheck

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford