Từ Vựng Bài Đọc America_S Oldest Art

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề America_S Oldest Art được lấy từ cuốn IELTS Trainer - Test 5-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc America_S Oldest Art

revolutionize
/ˌrɛvəˈluʃəˌnaɪz/
(verb). cách mạng hoá
vocab
colonize
/ˈkɑləˌnaɪz/
(verb). thuộc địa hoá
vocab
millennia
/məˈlɛniə/
(noun). 1000 năm
vocab
ancient
/ˈeɪnʧənt/
(adj). cổ đại
vocab
mimic
/ˈmɪmɪk/
(verb). sao chép, nhái
vocab
complex
/ˈkɑmplɛks/
(adj). phức tạp
vocab
impression
/ɪmˈprɛʃən/
(noun). ấn tượng
vocab
undulating
/ˈʌnʤəˌleɪtɪŋ/
(adj). nhấp nhô
vocab
contour
/ˈkɑnˌtʊr/
(noun). đường nét
vocab
evoke
/ɪˈvoʊk/
(verb). gợi nhớ
vocab
stylize
/ˈstaɪˌlaɪz/
(verb). cách điệu
vocab
figure
/ˈfɪgjər/
(noun). số liệu
vocab
unusual
/ənˈjuʒˌuəl/
(adj). bất thường
vocab
illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). minh hoạ
vocab
rarely
/ˈrɛrli/
(adv). hiếm
vocab
motif
/moʊˈtif/
(noun). mô típ
vocab
Archaeologist
/ˌɑrkiˈɑləʤɪst/
(noun). nhà khảo cổ học
vocab
ongoing
/ˈɑnˌgoʊɪŋ/
(adj). tiếp diễn
vocab
excavation
/ˌɛkskəˈveɪʃən/
(noun). khai quật
vocab
controversy
/ˈkɑntrəˌvɜrsi/
(noun). tranh cãi
vocab
inaccessibility
/ˌɪnəkˌsɛsəˈbɪləti/
(noun). không vào được
vocab
heighten
/ˈhaɪtən/
(verb). tăng cường
vocab
indeed
/ɪnˈdid/
(adv). hiển nhiên
vocab
sacred
/ˈseɪkrəd/
(adj). linh thiêng
vocab
regard
/rəˈgɑrd/
(verb). đánh giá
vocab
painting
/ˈpeɪntɪŋ/
(noun). bức tranh
vocab
depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). diễn tả
vocab
roam
/roʊm/
(verb). đi lang thang
vocab
brushwood
/ˈbrʌʃwʊd/
(noun). cây gỗ cọ
vocab
pant
/pænt/
(noun). thở gấp
vocab
stance
/stæns/
(noun). quan điểm, tư thế
vocab
hunting
/ˈhʌntɪŋ/
(noun). săn
vocab
damage
/ˈdæməʤ/
(noun). tổn hại
vocab
region
/ˈriʤən/
(noun). vùng miền
vocab
favorable
/ˈfeɪvərəbəl/
(adj). ưa thích
vocab
climatic
/klaɪˈmætɪk/
(adj). thuộc về khí hậu
vocab
condition
/kənˈdɪʃən/
(noun). điều kiện
vocab
imagery
/ˈɪməʤri/
(noun). tượng hình
vocab
panel
/ˈpænəl/
(noun). biển hiệu
vocab
remarkable
/rɪˈmɑrkəbəl/
(adj). đáng kể
vocab
preservation
/ˌprɛzərˈveɪʃən/
(noun). sự bảo quản
vocab
survival
/sərˈvaɪvəl/
(noun). sự sinh tồn
vocab
mineral
/ˈmɪnərəl/
(noun). khoáng chất
vocab
chemical
/ˈkɛməkəl/
(noun). hoá chất
vocab
bury
/ˈbɛri/
(verb). chôn cất
vocab
perversely
/pərˈvɜrsli/
(adv). ngang bướng
vocab
erosion
/ɪˈroʊʒən/
(noun). sự xói mòn
vocab
subsequent
/ˈsʌbsəkwənt/
(adj). theo sau
vocab
deposition
/ˌdɛpəˈzɪʃən/
(noun). tước chức vụ
vocab
assist
/əˈsɪst/
(verb). hỗ trợ
vocab
date
/deɪt/
(verb). xác định tuổi đời của cái gì đó
vocab
tool
/tul/
(noun). công cụ
vocab
fragment
/ˈfrægmənt/
(noun). mảnh
vocab
crude
/krud/
(adj). thô
vocab
confirm
/kənˈfɜrm/
(verb). xác nhận
vocab
researcher
/ˈrisərʧər/
(noun). nhà nghiên cứu
vocab
radiocarbon
/radiocarbon/
(noun). đồng vị carbon
vocab
derive
/dəˈraɪv/
(verb). lấy được đạt được
vocab
extremely
/ɛkˈstrimli/
(adv). cực kỳ
vocab
discussion
/dɪˈskʌʃən/
(noun). sự bàn luận
vocab
hearth
/hɑrθ/
(noun). lò sưởi
vocab
phenomenon
/fəˈnɑməˌnɑn/
(noun). hiện tượng
vocab
seasonal
/ˈsizənəl/
(adj). theo mùa
vocab
originate
/əˈrɪʤəˌneɪt/
(verb). bắt nguồn
vocab
speculation
/ˌspɛkjəˈleɪʃən/
(noun). sự phỏng đoán
vocab
scenario
/sɪˈnɛrioʊ/
(noun). trường hợp
vocab
anthropologist
/ˌænθrəˈpɑləʤəst/
(noun). nhà nhân chủng học
vocab
improbable
/ɪmˈprɑbəbəl/
(adj). không có khả năng xảy ra
vocab
colonization
/ˌkɑlənɪˈzeɪʃən/
(noun). thực dân hoá
vocab
secure
/sɪˈkjʊr/
(adj). đảm bảo an toàn
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). bằng chứng
vocab
treacherously
/ˈtrɛʧərəsli/
(adv). phản bội
vocab
steep
/stip/
(adj). dốc đứng
vocab
cliff
/klɪf/
(noun). vách đá
vocab
uproar
/ˈʌˌprɔr/
(noun). tiếng ồn ào, sự phản ứng
vocab
supernatural
/ˌsupərˈnæʧərəl/
(adj). siêu nhiên
vocab
ritual
/ˈrɪʧuəl/
(noun). nghi thức
vocab
fragile
/ˈfræʤəl/
(adj). mong manh dễ vỡ
vocab
secretion
/səˈkriʃən/
(noun). sự bài tiết
vocab
seal
/sil/
(verb). niêm phong
vocab
systematic
/ˌsɪstəˈmætɪk/
(adj). có hệ thống
vocab
narrative
/ˈnærətɪv/
(noun). trần thuật
vocab
coastline
/ˈkoʊstˌlaɪn/
(noun). đường biển
vocab
interior
/ɪnˈtɪriər/
(adj). thuộc về bên trong
vocab
splendid
/ˈsplɛndəd/
(adj). lộng lẫy
vocab