Từ Vựng Bài Đọc Computer Games For Preschoolers Nintendo'S Research And Design Process

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Computer Games For Preschoolers Nintendo'S Research And Design Process được lấy từ cuốn Actual Test 4 - Test 6-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Computer Games For Preschoolers Nintendo'S Research And Design Process

arise
/əˈraɪz/
(verb). xuất hiện
vocab
available
/əˈveɪləbəl/
(adj). có sẵn
vocab
broad
/brɔd/
(adj). Rộng lớn
vocab
capability
/ˌkeɪpəˈbɪləti/
(noun). khả năng
vocab
caregiver
/ˈkɛrˌgɪvər/
(noun). người chăm sóc
vocab
chronicle
/ˈkrɑnɪkəl/
(verb). ghi chép
vocab
circumstance
/ˈsɜrkəmˌstæns/
(noun). Hoàn cảnh, tình huống
vocab
complexity
/kəmˈplɛksəti/
(noun). Độ tinh xảo, phức tạp
vocab
comprehensive
/ˌkɑmpriˈhɛnsɪv/
(adj). Bao quát, toàn diện
vocab
concentrate
/ˈkɑnsənˌtreɪt/
(verb). Tập trung
vocab
critical
/ˈkrɪtɪkəl/
(adj). cấp thiết, rất quan trọng
vocab
current
/ˈkɜrənt/
(adj). hiện tại
vocab
daunting
/ˈdɔntɪŋ/
(adj). làm nản chí
vocab
dexterity
/dɛkˈstɛrəti/
(noun). sự khéo léo
vocab
divide
/dɪˈvaɪd/
(verb). Phân chia
vocab
element
/ˈɛləmənt/
(noun). Yếu tố
vocab
exposure
/ɪkˈspoʊʒər/
(noun). sự tiếp xúc
vocab
extensive
/ɪkˈstɛnsɪv/
(adj). bao quát, rộng rãi
vocab
formative
/ˈfɔrmətɪv/
(adj). ảnh hưởng đến sự hình thành
vocab
frustration
/frəˈstreɪʃən/
(noun). phiền muộn
vocab
ideology
/ˌaɪdiˈɑləʤi/
(noun). hệ tư tưởng
vocab
implement
/ˈɪmpləmənt/
(verb). thi hành, thực hiện
vocab
implication
/ˌɪmpləˈkeɪʃən/
(noun). sự liên can, hậu quả
vocab
initial
/ɪˈnɪʃəl/
(adj). ban đầu
vocab
insight
/ˈɪnˌsaɪt/
(noun). cái nhìn sâu sắc
vocab
instinctive
/ɪnˈstɪŋktɪv/
(adj). thuộc bản năng
vocab
internal
/ɪnˈtɜrnəl/
(adj). bên trong
vocab
intuitive
/ɪnˈtuətɪv/
(adj). thuộc về trực giác
vocab
observe
/əbˈzɜrv/
(verb). Quan sát
vocab
outcome
/ˈaʊtˌkʌm/
(noun). Kết quả
vocab
prior
/ˈpraɪər/
(adj). trước đó
vocab
related
/rɪˈleɪtɪd/
(adj). liên quan
vocab
specifically
/spəˈsɪfɪkli/
(adv). một cách riêng biệt
vocab
yield
/jild/
(verb). sản xuất, mang lại
vocab
ability
/əˈbɪləti/
(noun). khả năng, năng lực
vocab
cognitive
/ˈkɑgnɪtɪv/
(adj). Liên quan đến nhận thức
vocab
determine
/dəˈtɜrmən/
(verb). Quyết định
vocab
relevant
/ˈrɛləvənt/
(adj). Có liên quan
vocab
context
/ˈkɑntɛkst/
(noun). Bối cảnh
vocab
preschooler
/ˈpriˌskulər/
(noun). trẻ chưa đến tuổi đi học
vocab
attitude
/ˈætəˌtud/
(noun). Thái độ
vocab
concern
/kənˈsɜrn/
(verb). liên quan đến
vocab
expectation
/ˌɛkspɛkˈteɪʃən/
(noun). Kì vọng
vocab
investigate
/ɪnˈvɛstəˌgeɪt/
(verb). Điều tra
vocab
purchase
/ˈpɜrʧəs/
(noun). sự mua, vật mua được
vocab
conduct
/ˈkɑndʌkt/
(verb). tiến hành
vocab
ethnography
/ɛθˈnɒgrəfi/
(noun). ngành dân tộc học
vocab
market
/ˈmɑrkət/
(noun). thị trường
vocab
advanced
/ədˈvænst/
(adj). hiện đại, nâng cao
vocab
combination
/ˌkɑmbəˈneɪʃən/
(noun). Sự phối hợp
vocab
coordination
/koʊˌɔrdəˈneɪʃən/
(noun). sự phối hợp
vocab
demonstrate
/ˈdɛmənˌstreɪt/
(verb). Trình bày, minh hoạ
vocab
peer
/pɪr/
(noun). bạn đồng trang lứa
vocab
previous
/ˈpriviəs/
(adj). trước
vocab
sibling
/ˈsɪblɪŋ/
(noun). anh chị em ruột
vocab
research
/riˈsɜrʧ/
(noun). nghiên cứu
vocab
equal
/ˈikwəl/
(adj). bằng nhau, ngang hàng
vocab
experienced
/ɪkˈspɪriənst/
(adj). có kinh nghiệm
vocab
platform
/ˈplætˌfɔrm/
(noun). diễn đàn, nền tảng
vocab
control
/kənˈtroʊl/
(verb). điều khiển, kiểm soát
vocab
decision
/dɪˈsɪʒən/
(noun). Quyết định
vocab
gather
/ˈgæðər/
(verb). Thu thập
vocab
moderation
/ˌmɑdəˈreɪʃən/
(noun). sự tiết chế, sự kiểm soát
vocab
pattern
/ˈpætərn/
(noun). Khuôn mẫu
vocab
with regard to
/wɪð rəˈgɑrd tu/
(preposition). liên quan đến
vocab
access
/ˈækˌsɛs/
(noun). sự tiếp cận
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
researcher
/ˈrisərʧər/
(noun). Nhà nghiên cứu
vocab
appeal
/əˈpil/
(noun). sức lôi cuốn, sức quyến rũ
vocab
character
/ˈkɛrɪktər/
(noun). nhân vật
vocab
consultation
/ˌkɑnsəlˈteɪʃən/
(noun). sự tư vấn
vocab
major
/ˈmeɪʤər/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
regard
/rəˈgɑrd/
(verb). Đánh giá
vocab
specific
/spəˈsɪfɪk/
(adj). riêng biệt, xác định
vocab
entirely
/ɪnˈtaɪərli/
(adv). hoàn toàn
vocab
highlight
/ˈhaɪˌlaɪt/
(verb). nhấn mạnh
vocab
incorporate
/ɪnˈkɔrpərɪt/
(verb). Kết hợp, gộp chung
vocab
operate
/ˈɑpəˌreɪt/
(verb). Vận hành
vocab
uniqueness
/juˈniknəs/
(noun). sự độc đáo, sự độc nhất
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
finding
/ˈfaɪndɪŋ/
(noun). Sự tìm ra, sự khám phá, điều tìm thấy
vocab
firm
/fɜrm/
(noun). hãng, công ty
vocab
outline
/ˈaʊtˌlaɪn/
(verb). Vẽ phác, phác thảo
vocab
presentation
/ˌprɛzənˈteɪʃən/
(noun). sự bày ra, sự thể hiện
vocab
requirement
/rɪˈkwaɪrmənt/
(noun). yêu cầu
vocab
specialist
/ˈspɛʃələst/
(adj). chuyên, chuyên sâu
vocab
assess
/əˈsɛs/
(verb). đánh giá
vocab
engage
/ɛnˈgeɪʤ/
(verb). tham gia vào
vocab
evaluate
/ɪˈvæljuˌeɪt/
(verb). Đánh giá
vocab
simplicity
/sɪmˈplɪsəti/
(noun). sự đơn giản
vocab
utility
/juˈtɪləti/
(noun). vật có ích, vật dùng được
vocab
version
/ˈvɜrʒən/
(noun). Phiên bản
vocab
appropriate
/əˈproʊpriət/
(adj). Phù hợp
vocab
engaging
/ɛnˈgeɪʤɪŋ/
(adj). hấp dẫn
vocab
feedback
/ˈfidˌbæk/
(noun). Thông tin phản hồi; ý kiến phản hồi
vocab