Từ Vựng Bài Đọc Reading The Screen

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Reading The Screen được lấy từ cuốn Practice Test Plus 1 - Test 1-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Reading The Screen

literacy
/ˈlɪtərəsi/
(noun). trình độ học vấn
vocab
external
/ɪkˈstɜrnəl/
(adj). phía bên ngoài
vocab
debate
/dəˈbeɪt/
(noun). tranh luận
vocab
opposing
/əˈpoʊzɪŋ/
(adj). đối lập nhau
vocab
equally
/ˈikwəli/
(adv). bằng nhau
vocab
convincing
/kənˈvɪnsɪŋ/
(adj). thuyết phục
vocab
technical
/ˈtɛknɪkəl/
(adj). thuộc mảng kỹ thuật
vocab
relevant
/ˈrɛləvənt/
(adj). có liên quan
vocab
social
/ˈsoʊʃəl/
(adj). xã hội
vocab
context
/ˈkɑntɛkst/
(noun). bối cảnh
vocab
gain
/geɪn/
(verb). lấy được, dành được
vocab
lose
/luz/
(verb). mất cái gì đó
vocab
power
/ˈpaʊər/
(noun). năng lượng, quyền lực
vocab
industrialization
/ɪnˌdʌstriəlɪˈzeɪʃən/
(noun). sự công nghiệp hoá
vocab
manufacturer
/ˌmænjəˈfækʧərər/
(noun). nhà sản xuất
vocab
instruction
/ɪnˈstrʌkʃən/
(noun). chỉ dẫn
vocab
appropriate
/əˈproʊpriət/
(adj). phù hợp
vocab
decision
/dɪˈsɪʒən/
(noun). quyết định
vocab
incorporate
/ɪnˈkɔrpərɪt/
(verb). kết hợp, gộp chung
vocab
production
/prəˈdʌkʃən/
(noun). sự sản xuất
vocab
stimulus
/ˈstɪmjələs/
(noun). kích thích
vocab
camcorder
/ˈkæmˌkɔrdər/
(noun). máy thu, ghi hình
vocab
integrate
/ˈɪntəˌgreɪt/
(verb). tích hợp
vocab
exposure
/ɪkˈspoʊʒər/
(noun). phơi bày
vocab
cultural
/ˈkʌlʧərəl/
(adj). Về mặt văn hóa
vocab
information
/ˌɪnfərˈmeɪʃən/
(noun). thông tin
vocab
heritage
/ˈhɛrətəʤ/
(noun). di sản, tài sản kế thừa
vocab
doubtful
/ˈdaʊtfəl/
(adj). nghi ngờ, không chắc chắn
vocab
broadcast
/ˈbrɔdˌkæst/
(verb). phát sóng
vocab
analyse
/ˈænəlaɪz/
(verb). phân tích
vocab
readily
/ˈrɛdəli/
(adv). sẵn sàng
vocab
distinction
/dɪˈstɪŋkʃən/
(noun). sự phân biệt rạch ròi
vocab
literate
/ˈlɪtərət/
(adj). biết chữ
vocab
illiterate
/ɪˈlɪtərət/
(adj). mù chữ
vocab
adequate
/ˈædəkwət/
(adj). cân xứng, đầy đủ
vocab
crucial
/ˈkruʃəl/
(adj). tối quan trọng
vocab
amount
/əˈmaʊnt/
(noun). số lượng
vocab
certain
/ˈsɜrtən/
(adj). chắc chắn
vocab
industrial
/ɪnˈdʌstriəl/
(adj). liên quan đến công nghiệp
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
extended
/ɪkˈstɛndəd/
(adj). nhiều hơn bình thường
vocab
grasp
/græsp/
(verb). hiểu hoàn toàn về cái gì đó
vocab
necessary
/ˈnɛsəˌsɛri/
(adj). cần thiết
vocab
overall
/ˈoʊvəˌrɔl/
(adj). nhìn chung
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(verb). sụt giảm
vocab
uniform
/ˈjunəˌfɔrm/
(adj). đồng bộ
vocab
reward
/rɪˈwɔrd/
(verb). khen thưởng
vocab
increase
/ˈɪnˌkris/
(verb). tăng
vocab
certainly
/ˈsɜrtənli/
(adv). chắc chắn
vocab
central
/ˈsɛntrəl/
(adj). trung tâm
vocab
anecdotal
/ˌænəkˈdoʊtəl/
(adj). dựa vào những gì mọi người thấy hơn là sự thật, không hoàn toàn đúng
vocab
manuscript
/ˈmænjəˌskrɪpt/
(noun). giấy tờ viết tay, bản thảo
vocab
tabloid
/ˈtæblɔɪd/
(noun). báo đăng tin tức vắn tắt
vocab
illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). minh hoạ
vocab
decrease
/ˈdiˌkris/
(verb). suy giảm
vocab
simplification
/ˌsɪmpləfɪˈkeɪʃən/
(noun). quá trình đơn giản hoá
vocab
syntax
/ˈsɪnˌtæks/
(noun). cú pháp
vocab
formal
/ˈfɔrməl/
(adj). trang trọng
vocab
education
/ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(noun). việc giáo dục
vocab
compilation
/ˌkɑmpəˈleɪʃən/
(noun). sự sản xuất
vocab
retain
/rɪˈteɪn/
(verb). giữ lại
vocab
topical
/ˈtɑpəkəl/
(adj). Mang tính thời sự
vocab
usurp
/ˌjuˈsɜrp/
(verb). Chiếm, chiếm đoạt; tiếm quyền, cướp quyền
vocab
undermine
/ˈʌndərˌmaɪn/
(verb). phá hoại
vocab
mechanics
/məˈkænɪks/
(noun). cơ khí
vocab
handbook
/ˈhændˌbʊk/
(noun). sách chỉ dẫn
vocab
inadequate
/ɪˈnædəkwət/
(adj). không đủ
vocab
productive
/prəˈdʌktɪv/
(adj). hiệu suất tốt
vocab
enfranchise
/ɪnˈfrænˌʧaɪz/
(verb). cho quyền bầu cử
vocab
acquiesce
/ˌækwiˈɛs/
(verb). ưng thuận, đồng ý
vocab
affair
/əˈfɛr/
(noun). Nội cuộc
vocab
pessimistic
/ˌpɛsəˈmɪstɪk/
(adj). bi quan
vocab
erode
/ɪˈroʊd/
(verb). xói mòn, ăn mòn
vocab
futuristic
/ˌfjuʧəˈrɪstɪk/
(adj). rất hiện đại, dành cho tương lai
vocab
progressive
/prəˈgrɛsɪv/
(adj). Tỏ ra tiến bộ, cải cách nhanh chóng
vocab
crisis
/ˈkraɪsəs/
(noun). khủng hoảng
vocab
The Renaissance
/ðə ˌrɛnəˈsɑns/
(noun). thời kỳ Phục hưng
vocab
disadvantage
/ˌdɪsədˈvæntɪʤ/
(noun). bất lợi
vocab
institution
/ˌɪnstɪˈtuʃən/
(noun). tổ chức, viện
vocab
opposition
/ˌɑpəˈzɪʃən/
(noun). chống đối
vocab
encounter
/ɪnˈkaʊntər/
(verb). chạm trán, gặp gỡ
vocab
economically
/ˌɛkəˈnɑmɪkli/
(adv). tiết kiệm
vocab