Từ Vựng Bài Đọc Sustainable Architecture - Lessons From The Ant

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Sustainable Architecture - Lessons From The Ant được lấy từ cuốn Practice Test Plus 2 - Test 5-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Sustainable Architecture - Lessons From The Ant

termite
/ˈtɜrmaɪt/
(noun). mối mọt
vocab
mound
/maʊnd/
(noun). gò đất
vocab
vent
/vɛnt/
(noun). lỗ thông hơi
vocab
predator
/ˈprɛdətər/
(noun). Thú săn mồi
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃənt/
(adj). Hiệu quả
vocab
survive
/sərˈvaɪv/
(verb). Sống sót
vocab
gigantic
/ʤaɪˈgæntɪk/
(adj). khổng lồ
vocab
fungus
/ˈfʌŋgəs/
(noun). nấm
vocab
primary
/ˈpraɪˌmɛri/
(adj). chính
vocab
remarkable
/rɪˈmɑrkəbəl/
(adj). đáng kể
vocab
conventional
/kənˈvɛnʃənəl/
(adj). thông thường
vocab
import
/ˈɪmpɔrt/
(verb). Nhập khẩu
vocab
consumption
/kənˈsʌmpʃən/
(noun). sự tiêu thụ
vocab
tenant
/ˈtɛnənt/
(noun). người thuê nhà
vocab
efficiently
/ɪˈfɪʃəntli/
(adv). hiệu quả
vocab
occur
/əˈkɜr/
(verb). xảy ra
vocab
seasonally
/ˈsizənəli/
(adv). theo mùa
vocab
storage
/ˈstɔrəʤ/
(noun). lưu trữ
vocab
extreme
/ɛkˈstrim/
(adj). Vô cùng, tột bực, cùng cực, cực độ
vocab
humidity
/hjuˈmɪdəti/
(noun). độ ẩm
vocab
coverage
/ˈkʌvərəʤ/
(noun). phủ sóng
vocab
fantastically
/fænˈtæstɪkli/
(adv). tuyệt vời
vocab
swing
/swɪŋ/
(noun). đưa qua đưa lại
vocab
infer
/ɪnˈfɜr/
(verb). suy luận
vocab
explicitly
/ɪkˈsplɪsətli/
(adv). Rõ ràng, dứt khoát
vocab
relatively
/ˈrɛlətɪvli/
(adv). tương đối
vocab
function
/ˈfʌŋkʃən/
(verb). hoạt động, chạy (máy)
vocab
atrium
/ˈeɪtriəm/
(noun). Cửa
vocab
exception
/ɪkˈsɛpʃən/
(noun). Ngoại lệ
vocab
janitor
/ˈʤænətər/
(noun). người gác cổng
vocab
imply
/ɪmˈplaɪ/
(verb). Ám chỉ
vocab
habitat
/ˈhæbəˌtæt/
(noun). Môi trường sống
vocab
wildlife
/ˈwaɪlˌdlaɪf/
(noun). Động vật hoang dã
vocab
interact
/ˌɪntəˈrækt/
(verb). tương tác
vocab
pigeon
/ˈpɪʤən/
(noun). chim bồ câu
vocab
construction
/kənˈstrʌkʃən/
(noun). Việc thi công
vocab
chimney
/ˈʧɪmni/
(noun). ống khói
vocab
cement
/səˈmɛnt/
(noun). xi măng
vocab
ash
/æʃ/
(noun). tro
vocab
interior
/ɪnˈtɪriər/
(adj). Thuộc về phần bên trong
vocab
flush
/flʌʃ/
(verb). tuôn ra
vocab
reflect
/rəˈflɛkt/
(verb). phản chiếu
vocab
feature
/ˈfiʧər/
(noun). đặc tính
vocab
quill
/kwɪl/
(noun). ống lông chim
vocab
cage
/keɪʤ/
(noun). cái lồng
vocab
porcupine
/ˈpɔrkjəˌpaɪn/
(noun). nhím
vocab
headdress
/ˈhɛˌdrɛs/
(noun).
vocab
mineshaft
/ˈmaɪnʃɑːft/
(noun). trục mỏ
vocab
Elevator
/ˈɛləˌveɪtər/
(noun). máy kéo đồ nặng
vocab
mine
/maɪn/
(noun). quặng
vocab
ruins
/ˈruənz/
(noun). tàn tích
vocab
tribe
/traɪb/
(noun). bộ lạc
vocab
Sustainable
/səˈsteɪnəbəl/
(adj). Có thể duy trì lâu dài; Thân thiện với môi trường
vocab
architecture
/ˈɑrkəˌtɛkʧər/
(noun). kiến trúc
vocab
innovative
/ˈɪnəˌveɪtɪv/
(adj). Mang tính sáng tạo
vocab
shrub
/ʃrʌb/
(noun). cây bụi
vocab
aardvark
/ˈɑrdˌvɑrk/
(noun). (động vật) lợn đất
vocab
offbeat
/ˈɔfˈbit/
(adj). khác thường
vocab
fluctuation
/ˌflʌkʧuˈeɪʃən/
(noun). sự dao động
vocab
shady
/ˈʃeɪdi/
(adj). không minh bạch
vocab
hollow
/ˈhɑloʊ/
(adj). rỗng
vocab
circulate
/ˈsɜrkjəˌleɪt/
(verb). lưu hành
vocab
disdain
/dɪsˈdeɪn/
(verb). khinh bỉ
vocab
igloo
/ˈɪglu/
(noun). nhà tuyết
vocab
girder
/ˈgɜrdər/
(noun). Dầm thép
vocab
spiky
/ˈspaɪki/
(adj). có gai
vocab
organic
/ɔrˈgænɪk/
(adj). hữu cơ
vocab
regionalise
/ˈriːdʒənəˌlaɪz/
(verb). khu vực hóa
vocab
biosphere
/ˈbaɪoʊˌsfɪr/
(noun). sinh quyển
vocab
ancient
/ˈeɪnʧənt/
(adj). Cổ đại
vocab