IELTS Listening Practice Test
TIME
CONTENT
LOCATION
9:00 a.m.
Title of the lecture:

Lecturer: John Smith from the


Main Hall
10:30 a.m.
Presentation of papers
Garden Room on the ground floor
11:15 a.m.
Coffee break
Main Hall
1:00 p.m.
Lunch
Sea View Restaurant on the

The lift on the


2:00 p.m.
Presentation of further papers
Ballroom


p.m.
Afternoon tea
Ballroom
5:00 p.m.
Conference will be finished
Main Hall
5:10-6:10 p.m.
Informal reception
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe về tiêu đề của bài giảng

smiley30 Nghe tới at 9:00 a.m.

=> Biết là sắp nói tới lecture

smiley25 Nghe tiếp thấy "a lecture from Dr John Smith about "Computer as Teacher" "

=> Đáp án: Computer as Teacher check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford