IELTS Listening Practice Test
Background on school marching band
It consists of around 

1

50

students.
It is due to play in a 

2

regional

band competition.
It has been invited to play in the town’s 

3

carnival

They have listened to a talk by a 

4

drummer

.
Joe will discuss a

5

film

with the band.
Joe hopes the band will attend a 

6

parade

next month.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Cần điền một con số vào khoảng trống, số học sinh có trong đội.

smiley25 Sau khi nghe "You’d better start by giving me a bit of background"

>>> 'Background' thông tin nền => Biết đáp án chuẩn bị vào

smiley5 Sau đó nghe "...and there are about 50 of them altogether"(có tất cả 50 học sinh)

>>> Đáp án là 50 check

cross Nhiều bạn có nghe thêm số "20" trong câu "I’ve never worked with a band of more than 20 before" nhưng đó là đang nói về trải nghiệm của riêng Joe (anh ấy chưa từng làm việc với một band hơn 20 người)

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford