IELTS Listening Practice Test
1-2Which TWO age groups are taking increasing numbers of holidays with BC Travel?
A
16-30 years
B
31-42 years
C
43-54 years
D
55-64 years
E
over 65 years

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới in terms of age groups

>> Biết là đáp án sắp tới check Nghe thấy the over-65s are an important market, and one that's increasing steadily

>> Số khách hàng trên 65 tuổi đang tăng đều

>> Chọn E smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford