IELTS Listening Practice Test

1

Bilingualism can be defined as having an equal level of communicative
proficiency

in two or more languages.

2

Early research suggested that bilingualism caused problems with
learning

and mental development.

3

Early research into bilingualism is now rejected because it did not consider the
social and economic

backgrounds of the children

4

It is now thought that there is a
positive

bilingualism and cognitive skills in children.

5

Research done by Ellen Bialystok in Canada now suggests that the effects of bilingualism also apply to 
adults1

Bilingualism can be defined as having an equal level of communicative
proficiency

in two or more languages.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley48 Mình cần nghe xem billingualism được định nghĩa như thế nào (having an equal level of communicative .... in two or more languages"

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Let’s start with a definition of bilingualism" (=defined)

smiley18Nghe tiếp thấy " we can say it's the ability to communicate with the same degree of proficiency in at least two languages"

=> Đó là khả năng giao tiếp với mức độ proficiency tương tự trong ít nhất 2 ngôn ngữ (same degree of= equal level of) => Đáp án: proficiency check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford