IELTS Listening Practice Test
1
‘Canadian Clean Air Day' will be held on
June 6th


2
Air pollution may be responsible for
5000/5,000

deaths every year in Canada.
3
The sector most responsible for smog-producing pollutants is
transportation


4
Scientists now know that even
low levels

of pollutants can be harmful.
1
‘Canadian Clean Air Day' will be held on
June 6thĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley4 Đáp án cần điền là ngày tổ chức Canadian Clean Air Day

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe " reminder to you all out there about Canadian Clean Air Day" smiley34 Sau đó nghe tiếp "which is on June 6th"

=> Đáp án: 6th June check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford