IELTS Listening Practice Test
1-2
Which TWO groups of people is the display primarily intended for?
A
student from the English department
B
residents of the local area
C
the university’s teaching staff
D
potential new students
E
students from other departments

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "have you gathered who’s expected to come and see the display?" là biết đáp án chuẩn bị vào.

cross Nhiều bạn khi nghe "Is it for the people studying English, or students from other departments?" thì chọn đáp án A (student from the English department).

>> Nhưng ở đây Graham đã đính chính lại là nó từng như vậy nhưng không thu hút được người tham gia

>> Loại câu A.

check Sau đó nghe "It’ll be publicised in the city, to encourage people to come and find out something of what does on here"

>> Đáp án đầu tiên là câu B (residents of the local area). smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford