IELTS Listening Practice Test
1
The police officer suggests neighbours give each other their
Contact details


2
Neighbours should discuss what to do if there’s any kind of
emergency/an emergency


3
It’s a good idea to leave on the
Radio


4
Think carefully about where you put any
keys/extra keys/spare keys


5
It’s a good idea to buy good-quality
locks/window locks


1
The police officer suggests neighbours give each other their
Contact detailsĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần biết officer khuyên hàng xóm cho nhau cái gì (The police officer suggests neighbours give each other their .... )

=> Đáp án sẽ có sau ''So, I'd suggest that a good way to start ...'' (đây là điều đầu tiên mà officer khuyên) smiley16 Mình nghe được là ''So, I'd suggest that a good way to start is by talking to your neighbours and exchanging contact details with them.''

=> Officer khuyên hàng xóm cho nhau thông tin liên lạc. => Đáp án là contact details check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford