IELTS Listening Practice Test

Dolphin Reservation Trust

1-2Which TWO things does Alice say about the Dolphin Conservation Trust?
A
Children make up most of the membership
B
It’s the country’s largest conservation organisation
C
It helps finance campaigns for changes in fishing practices
D
It employs several dolphin experts full-time
E
Volunteers help in various ways

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

cross Khi bạn nghe "It started ten years ago and it’s one of the fastest growing animal charities in the country — although it’s still fairly small compared with the big players in animal protection."

>> Vẫn còn khá nhỏ so với các tổ chức lớn trong lĩnh vực bảo vệ động vật.

>> Loại B

cross Sau đó bạn nghe " In fact, about thirty-five per cent of our members are children."

>> Trên thực tế, khoảng 35% thành viên của chúng tôi là trẻ em.

>> Trẻ em không chiếm đa số >> Loại A

check Tiếp đó bạn lại nghe "The charity uses its money to support campaigns — for example, for changes in fishing policy and so forth."

>> Sử dụng tiền của mình để hỗ trợ các chiến dịch - ví dụ như thay đổi chính sách đánh bắt cá

>> Chọn C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford