IELTS Listening Practice Test
Example Number of bookcases available:
Answer two
Both bookcases

Width:


(cm)
Made of:First bookcase

Cost:


pounds
Colour:Number of shelves:
six (four are

)
Second bookcase

Colour:
dark brown
Other features:
- almost 80 years old - has a

at the bottom - has glass


Cost:


pounds
Details of seller

Name:
Mrs


Address:
41 Oak Rise. Stanton.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp án cần tìm là chiều rộng của bookcases (width: .... cm)

=> Đáp án sẽ tới sau "Can you tell me how wide each of them is?"

smiley4 Người phụ nữ trả lời rằng "So they're both 75cm wide and 180cm high"

=> Cả hai tủ sách đều rộng 75cm và cao 180cm => Đáp án: 75 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford