IELTS Listening Practice Test

1

When will Simon begin writing his essay?
tommorrow

2

According to Simon, what kind of problems did Jaguar have in the 1970s and 80s?
Reliability

3

What is the word limit for the essay?
4000

4

What is the preferable method for handing in the essay?
e-mail attachment

1

When will Simon begin writing his essay?
tommorrow

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley28 Mình cần nghe xem Simon sẽ bắt đầu viết essay khi nào

=> Đáp án sẽ có sau ''So, let’s begin with you Simon. What’s happening with you?''smiley25Simon có nói "I’ve research the background quite extensively last weekend "

=> Anh ấy mới làm reasearch về nó vào tuần trước chứ chưa bắt đầu => Loại last week cross

smiley18 Sau đó mình nghe được "I should get to the writing stage tomorrow with a bit of luck and I’ll get it finished at the weekend."

=> Anh ấy sẽ bắt đầu viết bài vào ngày mai (get to the writing stage = begin writing ) và mong sẽ hoàn thành vào cuối tuần => Loại at the weekend cross => Đáp án là tommorrow check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford