IELTS Listening Practice Test

1

The lecture was organised by
A
City of Nottingham.
B
University of Nottingham Students’ Union.
C
Nottingham Police Department.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley25 Mình cần nghe xem lecture được tổ chức bời ai

smiley7 Đầu tiên, Geoffrey giới thiệu mình là ''I’m Geoffrey Miller, from the University of Nottingham Student Union.''

Sau đó, người thứ hai, Carlos, nói là ''I would like to thank the student union here at the university for organising this lecture.''

=> ''student union here'' là the University of Nottingham Student Union và họ là người tổ chức buổi giảng dạy này => Đáp án là B check

smiley5 Carlos cũng nói thêm là ''Well, I have been serving and protecting the city of Nottingham for over 20 years now as a member of the police department.''

=> City of Nottingham là nơi mà Carlos bảo vệ còn police department là nơi Carlos làm việc => Loại đáp án A và C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford