IELTS Listening Practice Test
1Geocentrism
A
has a long history.
B
is similar to heliocentrism.
C
took some time to be deduced.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley28 Nghe thấy "This is known as 'geocentrism'..."

=> Biết đáp án sắp tới

smiley34 Nghe tiếp thấy "all pre-modern civilisations drew this conclusion"

=> Tất cả các nền văn hóa cổ đại đều nghĩ thế, tức là thuyết địa tâm đã có từ lâu đời => Đáp án là A check smiley32 Nghe tiếp thấy định nghĩa heliocentrism ngược với geocentrism

=> Hai thuyết này không giống nhau => Loại đáp án B cross smiley15 Nghe tiếp thấy "heliocentrism [...] took quite a while to be deduced"

=> Không phải là geocentrism => Loại đáp án C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford