IELTS Listening Practice Test
GOODWOOD CAR SHOW
Type of car: Duesenberg J-type
Number made:

1

473


Type of body:

2

open 2/two-seater/two seater/open two seater


Engines contained capsules of mercury to ensure a

3

smooth

trip.
Top speed:

4

180 kilometers/180

kilometres per hour.
Sold as a

5

frame and engine


Main attraction:

6

instrument panel/instruments/stop-watch


Type of car: LeyatHelica
Number built:

7

30


Car looks like a

8

light aircraft/plane

without

9

wings


Steering used the

10

rear wheelsĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Đáp án cần điền là số lượng được sản xuất (number made ... )

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "How many were there?" (hỏi về số lượng) smiley2 Nghe tiếp thấy "only 473 Duesenberg J-types were ever built..."

=> Đáp án là 473 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford