IELTS Listening Practice Test
Harvesting and Processing Cocoa Beans
Step 1
Chocolate beans are

1

harvested

and then bags are shipped.
Step 2
Bags are then

2

opened

and weighed by machines.
Step 3
Next chocolate beans are

3

cleaned

in a hopper.
Step 4
After being roasted at a high temperature
Step 5
Boiled chocolate beans are

4

expanded

and cracked.
Step 6
Roasted beans needs to be

5

cooled


Step 7
Roasted beans are

6

sealed

in the pocket.
Harvesting and Processing Cocoa Beans
STEP 1
Chocolate beans are

1

harvested

and then bags are shipped.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley20 Mình cần nghe xem chocolate beans được làm gì trước khi được đóng gói

smiley34 Alison nói rằng "This is when the beans are harvested and then the bags holding them are ready to be transported."

=> Hạt cacao được thu hoạch rồi túi hàng sẽ được đóng gói vận chuyển => Đáp án: harvested check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford