IELTS Listening Practice Test
1Why has James chosen to do a case study on the company Furniture Rossi?
A
It has enjoyed global success.
B
It is still in a developmental phase
C
It is an example of a foregin company being rebranded for Australia.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem tại sao James làm case study đối với công ty Furniture Rossi

=> Đáp án sẽ tới sau "Well, as you know, Furniture Rossi..." smiley5 Nghe thấy "Furniture Rossi is an Australian company"

=> Furniture Rossi là công ty Úc, không phải là công ty nước ngoài rebranded => Loại đáp án C cross smiley3 Nghe tiếp thấy "....it's got plans to expand into foreign markets. So I choose it for that reason."

=> Công ty có kế hoạch phát triển ra thị trường quốc tế => Có kế hoạch thôi chú chưa enjoyed global success => Loại đáp án A cross

smiley14 "It's going through a transition - it's a family-run business aiming to build a global brand"

=> Công ty đang trong giai đoạn phát triển để tới được thị trường quốc tế => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford