IELTS Listening Practice Test
1
Bees that help with pollination benefit flowers and 
fruit trees

.
2
Bees produce wax that can be made into candles and
polish/ furniture polish

.
3
Dragonflies primarily eat
mosquitoes/mosquitos

.
4
Insects in summer can be harmful because they can carry such deadly diseases as malaria, 
yellow fever

and sleeping sickness.
5
Harmful insects may destroy crops, clothes, furniture, and even the
whole building/building

.
1
Bees that help with pollination benefit flowers and 
fruit trees

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30Mình cần nghe xem cái gì có lợi từ việc pollination của ong (ngoại trừ flowers)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Bees help plants in the process of pollination"

smiley18 Sau đó nghe "thus are necessary to most flowers and fruit-producing trees."

=> Có lợi cho flowers fruit-producing trees => Đáp án: fruit trees check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford