IELTS Listening Practice Test
Drag in result image

1

B

2

D

3

C

4

A

5

F

6

E

1

BReading Room

2

Periodicals Section

3

Food Service Centre

4

Video Resource Centre

5

Satellite TV Station

6

Enquiry Desk

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley26 Ban đầu bạn sẽ nghe "Now, we’re at the gate of the library"

=> Bạn sẽ xác định được vị trí mình đang đứngsmiley5Sau đó sẽ lần lượt đi qua các vị trí "restrooms", "Photocopy Room" và "Circulation Desk"

=> Gần như đã đi lược qua hết các vị trí có sẵn

smiley40 Sau đó nghe vị trí "The Reading Room is a really large area in the centre of the library, just to the north of the Circulation Desk

=> Nằm ở trung tâm thư viện, về phía bắc của Circulation Desk => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford