IELTS Listening Practice Test

1

Taking tents
A
All the members must do it

2

Booking campsite
B
Members have the opinion of doing it

3

Taking bicycles
A
All the members must do it

4

Buying train tickets
C
The organiser is responsible for doing it

5

Buying tickets for a football match
B
Members have the opinion of doing it

6

Collecting information about the area of the tour
C
The organiser is responsible for doing it

1

Taking tents
A
All the members must do it

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "First of all, think of the tents." biết đáp án chuẩn bị vào

smiley18 Tiếp tục nghe "You know at the beginning, the idea was that I arranged to borrow some tents from the college"

>>> Ý định ban đầu là organiser sẽ chuẩn bị

smiley25 Tuy nhiên nghe tiếp "but it proves that they will be used by the hiking club at the same time, so I'm afraid you will have to bring your own"

>>> Họ cũng sử dụng lều nên mọi người phải tự mang >>> Đáp án đúng là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford