IELTS Listening Practice Test

1

In her home country, Kira had
A
completed a course.
B
done two years of a course.
C
found her course difficult.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Câu hỏi nhằm xác định ở đất nước của Kira, cô ấy đã làm gì và các đáp án đều liên quan đến "course" smiley5 Khi bạn nghe hỏi "What course did you enrol in?" (Bạn đã đăng ký khóa học nào?) là biết đáp án chuẩn bị vào cross Tiếp đó bạn nghe "I went straight into third year Pharmacy" (Tôi vào thẳng ngành Dược năm thứ ba)

>> 'They credited me with two years, which probably made it more difficult for me." (Họ ghi nhận tôi hai năm, điều này có lẽ khiến tôi khó khăn hơn.)

>> Loại B và C vì đây không phải việc Kira làm ở đất nước cô ấy check Sau đó nghe "as I’d already finished a course in it in my country" (vì tôi đã hoàn thành một khóa học về nó ở đất nước của tôi)

>> Chọn A smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford