IELTS Listening Practice Test
One of the basic strategies when listening to lectures is to use

1

symbols

. This saves times, but it is only effective if they can be

2

interpreted

later. More generally, it is necessary to format the page in anticipation of the

3

nature

of the lecture. As an example, one can draw

4

headings

, tables, and flowcharts, consistent with the way the subject matter is presented.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley28 Mình cần nghe xem nên dùng cái gì khi nghe giảng

=> Biết đáp án sấp tới khi nghe "Lecture-listening note-taking strategies?"

smiley37 Nghe thấy Dylan nói "Just use symbols"

=> Dùng kí hiệu (thay cho từ) =>Đáp án: symbols check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford