IELTS Listening Practice Test
1What is the main thing Julia feels she has gained from her experience in retail?
A
better understanding of customer attitudes
B
improved ability to predict fashion trends
C
more skill in setting priorities in her work

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14 Mình cần nghe xem Julia học được gì từ retail

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "And actually it was a very useful experience"

smiley44 Đầu tiên có nhắc đến "one of my priorities was to get as much experience as possible"

=> Ưu tiên của Julia là có nhiều kinh nghiệm nhất có thể chứ không nhắc đến khả năng set priorities => Loại đáp án C cross

smiley18 Tiếp theo nghe được "And having direct contact with the customers meant I was able to see how they reacted to innovation - to new fashion ideas,"

=> Trực tiếp làm việc với khách hàng thì thấy được cách họ phản ứng (understand their attitude) => Đáp án là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford