IELTS Listening Practice Test
Marine renewable energy (ocean energy)
Introduction
More energy required because of growth in population and 

1

industry

.
What’s needed:
 • renewable energy sources

 • methods that won’t create pollution

Wave energy
Advantage: waves provide a

2

constant

source of renewable energy.
Electricity can be generated using offshore or onshore systems
Onshore systems may use a reservoir
Problems:
 • waves can move in any

  3

  direction
  

 • movement of sand, etc. on the

  4

  floor
   of the ocean may be affected.

Tidal energy
Tides are more

5

predictable

than waves
Planned tidal lagoon in Wales:
 • will be created in a

  6

  bay
   at Swansea

 • breakwater (dam) containing 16 turbines

 • rising tide forces water through turbines, generating electricity

 • stored water is released through 

  7

  gates
  , driving the turbines in the reverse direction

Advantages:
 • not dependent on weather

 • no 

  8

  fuel
   is required to make it work

 • likely to create a number of 

  9

  jobs
  

Problem:
 • may ham fish and birds, e.g. by affecting 

  10

  migration
   and building up silt

Ocean thermal energy conversion
Uses a difference in temperature between the surface and lower levels
Water brought to the surface in a pipe

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun chỉ sự gia tăng nào đó là nguyên nhân của việc cần nhiều năng lượng

smiley5 Khi bạn nghe "Producing enough energy to meet our needs has become a serious problem."

>> Sản xuất đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu của chúng ta đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

>> Khả năng là không sản xuất đủ nên cần sản xuất thêm, có thể sắp có đáp án cho câu này.

check Sau đó bạn nghe "Demand is rising rapidly, because of the world’s increasing population and expanding industry"

>> Nhu cầu đang tăng lên nhanh chóng do dân số thế giới ngày càng tăng và ngành công nghiệp mở rộng

>> Từ cần điền là "industry" smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford