IELTS Listening Practice Test

1

According to the speaker, the company
A
has been in business for longer than most of its competitors.
B
arranges holidays to more destinations than its competitors.
C
has more customers than its competitors.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

cross Khi bạn nghe "We’re a small, family-run company, and we believe in the importance of the personal touch, so we don’t aim to compete with other companies on the number of customers."

>> Chúng tôi là một công ty nhỏ, do gia đình điều hành và chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của liên lạc cá nhân, vì vậy chúng tôi không đặt mục tiêu cạnh tranh với các công ty khác về số lượng khách hàng.

>> Vì đây là công ty gia đình và không cạnh tranh về số lượng

>> Loại C

check Sau đó nghe "What we do is build on our many years’ experience – more than almost any other rail holiday company – to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we’ve got to know extremely well."

>> Những gì chúng tôi làm là xây dựng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi - hơn hầu hết bất kỳ công ty cung cấp dịch vụ đường sắt nào khác - để đảm bảo chúng tôi mang đến những kỳ nghỉ hoàn hảo ở một số ít điểm đến, điều mà chúng tôi đã biết rất rõ.

>> Chọn A smiley18 has been in business for longer than most of its competitors.

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford