IELTS Listening Practice Test
Example: ORDER PLACED BY            John Carter
ACCOUNT NUMBER  

COMPANY NAME


Envelopes Size        A4 normal Colour    

Quantity


Photocopy paper Colour    

QuantityĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley37 Đáp án cần điền là số tài khoản (account number ____ )

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "can I just confirm your account number..."

smiley22Người đàn ông nói rằng "The account number is 6 9 2 4 double 1."

=> Đáp án: 692411check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford