IELTS Listening Practice Test
1
The park was originally established
A
as an amenity provided by the city council.
B
as land belonging to a private house.
C
as a shared area set up by the local community.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Khi bạn nghe "Minister Park" là biết đáp án chuẩn bị vào.

cross Một số bạn nghe câu tiếp theo thấy keyword "city council" nên chọn ngay A

>> Tuy nhiên, "It’s been a feature of the city for well over a century, and has been the responsibility of the city council for most of that time."

>> Đó là một đặc điểm của thành phố trong hơn một thế kỷ qua và là trách nhiệm của hội đồng thành phố trong phần lớn thời gian đó.

>> Đây không phải là "amenity" (tiện nghi) được cung cấp bởi thành phố mà đây là trách nhiệm của họ

>> Loại A.

check Sau đó bạn nghe "What perhaps isn’t so well known is the origin of the park: unlike many public parks that started in private ownership, as the garden of a large house, for instance, Minster was some waste land, which people living nearby started planting with flowers in 1892"

>> Điều mà có lẽ không nhiều người biết đến là nguồn gốc của công viên: không giống như nhiều công viên công cộng bắt đầu thuộc sở hữu tư nhân, ví dụ như khu vườn của một ngôi nhà lớn, Minster là một mảnh đất hoang, mà người dân sống gần đó bắt đầu trồng hoa vào năm 1892.

>> Loại B cross, Chọn C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford