IELTS Listening Practice Test

New City Development

1The idea for the two new developments in the city came from
A
local people.
B
the City Council.
C
the SWRDC.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe “’I'm very pleased to have this opportunity to say a little about two exciting new developments in the city: the Brackenside Open-Air Swimming Pool and the children’s Adventure Playground in Central Park.” là biết đáp án chuẩn bị vào

check Sau đó các bạn nghe "the idea for these initiatives came from you, the public, in the extensive consultation exercise which the City Council conducted last year."

>> Ý tưởng cho những sáng kiến ​​này đến từ công chúng, trong cuộc diễn tập tham vấn rộng rãi mà Hội đồng Thành phố đã tiến hành năm ngoái.

>> Chọn A vì người nói chỉ chính xác "you = the public = local people" smiley18

>> Loại B vì "the City Council" chỉ là nơi diễn ra việc hình thành ý tưởng. cross cross Một số bạn sau đó nghe tiếp "And they have been realised using money from the SWRDC – the South West Regional Development Commission." có thể phân vân chọn C

>> Tuy nhiên ở đây họ nói rằng ý tưởng này được thực hiện bằng tiền từ SWRDC >> Loại C

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford