IELTS Listening Practice Test

1

Peter and Mary’s diet will be both sensible and
practical2

Every two months, they can eat
pizzas/pizza3

On Saturdays, they will go
walking/light walking4

This coming Saturday, they will go to
Pine Park5

In every meal, there will be
fruit juice1

Peter and Mary’s diet will be both sensible and
practicalĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền là một tính từ (both sensible and ___ )

smiley25 Nghe tới "And that's part of the sensible eating plan" (eating plan = diet)

=> Biết đáp án sắp tới smiley5 Nghe thấy "That's right, sensible and practical"

=> Đáp án: practicalcheck

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford