IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO characteristics apply to the bamboo oven?
A
It’s suitable for windy weather.
B
The fire is lit below the bottom end of the bamboo.
C
The bamboo is cut into equal lengths.
D
The oven hangs from a stick.
E
It cooks food by steaming it.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32 Mình cần nghe xem bamboo oven có 2 đặc điểm gì

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "The other method you're going to practice this week is the bamboo oven" smiley15 Nghe thấy "steam pit is ideal [...] if there's a strong wind"

Nghe tiếp thấy "when it's safe to have an open fire you can use the bamboo oven " => Có thể dùng bamboo oven khi thời tiết phù hợp để đốt lửa (tức là không có gió lớn) => Bamboo oven không nên dùng khi có gió lớn => Loại đáp án A cross smiley4 Nghe tiếp thấy "lean the bamboo over a fire with the top propped up by a forked stick"

=> Đầu trên của ống tre được đỡ bằng một que gỗ => không phải là được treo từ que gỗ => Loại đáp án D cross smiley31 Nghe tiếp thấy "fill the bottom section, and then light a fire underneath that section"

=> Đốt lửa từ phần đáy => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford