IELTS Listening Practice Test
1What will be the main topic of Trudie and Stewart’s paper?
A
how public library services are organized in different countries
B
how changes in society are reflected in public libraries
C
how the funding of public libraries has changed

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Khi nghe thấy there's so much we can look into

>> Đang chuẩn bị nói về main topic

cross Nghe tiếp thấy Stewart có nói về how different countries organize libraries

>> Có thể đáp án là A, nhưng sau đó Stewart lại hỏi ý kiến của Trudie xem thế nào

>> Trudie muốn concentrate on this country

>> Không phải other countries, loại A

check Nghe tiếp thấy Trudie muốn relate the changes in libraries to external developments

>> Tức là tập trung vào mối quan hệ giữa libraries và các development bên ngoài libraries (= in society)

>> Có nêu vài ví dụ như more people can read and speak lots of languages

>> Đáp án là B smiley18

cross Nghe tiếp thấy Stewart có suggest về funding

>> Trudie suggest là không nên go into funding in any detail, Stewart đồng ý

>> Loại C

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford