IELTS Listening Practice Test
Drag out result image
A
B
C
D
E
F
G
1CWaste container2Slurry3Water inlet4Gas5Overflow tank

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Nghe thấy "the small container on the left is where you put the waste you've collected"

=> Đang nói tới container để đựng rác thải (waste) => Xác định được small container on the left là C chứ không phải B, do B đang chỉ cụ thể vào chất lỏng bên trong chứ không phải là container =>Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford