IELTS Listening Practice Test
1What do Sharon and Xiao Li agree was the strongest aspect of their presentation?
the technique/their technique
2Which part of their presentation was Xiao Li least happy with?
questions/answering questions/the questions/students' questions/answering the questions/answering students' questions
3Which section does Sharon feel they should have discussed in more depth?
the solutions/their solutions
1What do Sharon and Xiao Li agree was the strongest aspect of their presentation?
the technique/their technique

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp án cần điền là khía cạnh mà cả hai đều đồng ý là tốt nhất

=> Đáp án sẽ tới sau "What do you think was the strongest feature of the presentation"

smiley19 Xiao Li nói "our technique was generally good like the way we designed and used the PowerPoint slides."

Cuối dùng tutor nói "So you both feel happiest about that side of the presentation"

=> Cả hai đều hài lòng với phần đó (that side=Technique) => Đáp án: the technique/ their technique check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford