IELTS Listening Practice Test
Example Product:
Answer rice cooker
Model Number:Price of the Product:
£


Name of the Branch:Problem:
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền là mã hàng của sản phẩm

smiley13 Khi bạn nghe hỏi " I just need to ask you the model number of the cooker."

Sau đó nghe "It's R242."

=> Đáp án: R242 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford