IELTS Listening Practice Test
1
Behavior in parks is controlled by
regulations


2
Insect numbers are reduced by having
short grass


3
A wilderness park does not have any
development


4
Observing trees and lying in the grass are examples of
passive recreation


1
Behavior in parks is controlled by
regulationsĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14 Mình cần nghe xem behavior ở công viên được kiểm soát bởi ai/ cái gì

smiley34 Nghe thấy "there are usually regulations about the sorts of behavior that can take place within"

=> Within ở đây nghĩa là in a park, có regulations đối với các behavior trong park => Đáp án: regulations check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford