IELTS Listening Practice Test

1

What should be firstly included in the reflective journal?
A
topics he is going to talk about
B
study aims for the module
C
suggestions from others

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32 Mình cần nghe xem reflective journal phải có gì đầu tiên

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe “To start with, what should be included first in the reflective journal?"

smiley14Đầu tiên thấy nhắc đến “ Perhaps suggestions from others?”

Tuy nhiên ở câu sau giáo sư đã nói là “No no”

=> Loại đáp án C cross

smiley40 Tiếp theo nghe "firstly you should include the study goals you set yourself at the beginning of the module"

=> study goals = study aims => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford