IELTS Listening Practice Test

1

When did the Street Play Scheme first take place?
A
two years ago
B
three years ago
C
six years ago

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

cross Khi bạn nghe "Well, I first had the idea when my oldest child was still a toddler, so that’s about six years ago now"

>> Lần đầu tiên tôi có ý tưởng là khi đứa con lớn nhất của tôi vẫn còn là một đứa trẻ mới biết đi, đó là khoảng sáu năm trước

>> Loại C vì đây chỉ là giai đoạn có ý tưởng

cross Sau đó nghe "but it took at least two years of campaigning before we were actually able to make it happen"

>> Nhưng phải mất ít nhất hai năm vận động trước khi chúng tôi thực sự có thể biến nó thành hiện thực.

>> Loại A vì đây là thời gian cho "campaigning"

check Tiếp đó nghe "So the scheme’s been up and running for three years now"

>> Vì vậy, kế hoạch đã được thiết lập và chạy trong ba năm nay

>> Chọn B smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford