IELTS Listening Practice Test

1

The student thought there were no crocodiles in Northern Africa because
A
North Africa contains very little wildlife for the crocodile to prey on.
B
she found no mention in the literature of their existence there.
C
there is very little water in North Africa.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley15Mình cần nghe xem vì sao học sinh nghĩ không có cá sấu ở Northern Africa

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "This student noticed that...there were no crocodiles in the Northern Region"



smiley28 Sau đó nghe lý do "found no mention in the literature of the existence of crocodiles in the North of Africa"

=> Lý do là vì không thấy đề cập về sự tồn tại của cá sấu ở Northern Africa => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford