IELTS Listening Practice Test
Research details:
Title of project:

1

Out and About


Focus of project: entertainment away from

2

the university campus/university campusĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley25 Đáp án cần điền là tên của dự án (Title of project: .... )

=> Đáp án sẽ tới khi nghe "We've done a survey" (survey là một phần của project) smiley5 Nghe thấy "we've called our project 'Out and About'

=> Đáp án là Out and About check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford