IELTS Listening Practice Test

1

The Tamerton Centre was set up in order to encourage people
A
to enjoy being in the countryside.
B
to help conserve the countryside.
C
to learn more about the countryside.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14 Mình cần nghe xem Tamerton Centre được lập nên để encourage mọi người làm gì

=> Đáp án sẽ tới sau "...why Tamerton was set up" smiley32 Nghe thấy "That was really before all the concern with preserving the environment"

=> Trước khi mọi người bắt đầu quan tâm tới việc bảo vệ môi trường => Tức là mục đích thành lập không phải là vì môi trường => Loại đáp án B cross smiley18 Nghe tiếp thấy "The idea was simply to get people out of the cities and into the country and to find out that just being outdoors can be very rewarding"

=> Mục đích là để cho mọi người tới vùng countryside và nhận ra rằng ở đây ngoài trời cũng rất tốt => Mục đích là khuyến khích mọi người tận hưởng cuộc sống vùng quê => Đáp án là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford