IELTS Listening Practice Test

1

Society cannot
A
find more coal and oil.
B
reduce waste C02.
C
take C02 from power stations.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley25 Nghe tới "Obviously, society needs to reduce the release of carbon dioxide"

=> Biết đáp án sắp tới smiley16 Nghe thấy "this gas comes from the burning of fossil fuels và it is virtually impossible for society to prevent, or even limit such activity"

=> Khí CO2 được thải ra từ quá trình đốt nhiên liệu, và xã hội bây giờ gần như không thể nào có thể ngăn chặn hay hạn chế được việc này => Đáp án là B check smiley5 Nghe tiếp thấy "a more practical idea is to collect the carbon dioxide from the [...] chimneys of power stations"

=> Ý kiến thực tiễn hơn là lấy khí CO2 từ các nhà máy sản xuất điện => Đây là việc có thể làm được => Loại đáp án C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford