IELTS Listening Practice Test
Main focus of lecture: the impact of
1
human activity/activities

on the occurrence of dust storms.
Two main types of impact:
  • break up ground surface, e.g. off-road vehicle use.

  • remove protective plants, e.g.

    2
    farming and drainage
    .

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Mình cần nghe xem cái gì gây ra dust storms (Main focus of lecture: the impact of ... on the occurrence of dust storms)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Today we're going to look more closely what causes dust storms..."

smiley5 Nghe thấy what we want to focus on today (=main focus)

Nghe tiếp thấy" ...the extent to which human activity is causing them "

=> Human activity dẫn đến sự hình thành của dust storm => Đáp án là human activity/activities check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford