IELTS Listening Practice Test

The Argus System

The Argus system

Developed by Rob Holman in N. Carolina with other researchers.
Research is vital for understanding of
1
Beach erosion

.
Matches information from under the water with information from
2
fixed camera/ camera

.
According to S. Jeffress Williams, useful because can make observations during a
3
Storm

.
Dr Holman’s sand collection
Dr H. has samples from every
4
Continent


Used in teaching students of
5
Geology


e.g. US East Coast display: 
grains from south are small, light-coloured and
6
Rounded / Round

in shape

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần nghe xem research là cần thiết để hiểu điều gì (research is vital for understanding of ... )

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe " Argus is the system Doctor Rob Holman developed" (ý tới trước) smiley32 Sau khi giới thiệu về pier, speaker đề cập việc các researchers đo cách cát di chuyển dưới biển

Sau đó nghe được "This research is critical to the Study of beach erosion in places where the coastline is being worn away."

=> Nghiên cứu này quan trọng để tìm hiểu về beach erosion ở những nơi coatstline bị xói mòn (vital=critical) => Đáp án đúng là beach erosion check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford