IELTS Listening Practice Test

1

The main purpose of the service is to
A
educate people.
B
persuade people to fly.
C
provide people with comfort.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Mình cần nghe về mục đích chính của service

smiley5 Nghe thấy "We hope to provide you with a better understanding [...] by educating you on how we operate...."

=> Chủ yếu muốn cung cấp thông tin (educate) => Chọn đáp án A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford